Kleppen Dicht!

Kleppen Dicht! is een trainingstraject gericht op actief leren. In dit traject worden didactische werkvormen gecombineerd met de mogelijkheden van ICT in en buiten de les. Ideaal voor scholen die gaan werken met laptop- of tabletonderwijs.

Gedurende een periode van ongeveer 4 maanden gaan we samen op zoek naar de meerwaarde van ICT in de onderwijspraktijk. In die tijd krijgen de docenten tijd om zich in een aantal toepassingen te verdiepen. Zij maken een didactische keuze voor het al dan niet inzetten van ICT op grond van theoretische onderbouwing. Daarnaast biedt het traject uitwisselingsmogelijkheden binnen en buiten de school en gaan de docenten aan de hand van experts praktisch aan de slag.

Voor wie

Kleppen Dicht! is een professioneel traject voor docenten vo en mbo

Het omvat:

5 inhoudelijke trainingsmiddagen [link naar dat CRKBO-formulier (zie pagina 3 van dit document)]
Individuele begeleiding en coaching
Om ervoor te zorgen dat het effect voor de docent en de school, blijvend en zo groot mogelijk is, ondersteunt een stuurgroep het hele traject. De stuurgroep bestaat altijd uit schoolleiding, docenten en trainer,

“De cursus zit goed gestructureerd in elkaar.”

Waarover

Digitale Activerende Didactiek

ICT in het onderwijs gaat over meer dan digitaal leermateriaal. ICT leent zich uitstekend voor het ondersteunen van actieve werkvormen en samenwerkend leren. Ontwikkelingen als wiki’s en blogs kunnen goed worden gecombineerd met bestaande leerplatforms. De inzet van dergelijke tools vraagt om een meer coachende rol van de docent.

Onderwerpen die bij Kleppen Dicht! aan bod komen

De onderwerpen die behandeld worden, sluiten aan bij de vraag van de school. Het kan bijvoorbeeld gaan over:

Diverse digitale activerende werkvormen en didactiek van het digibord
Samenwerkend leren ondersteunen met behulp van ICT
Weblogs, wiki’s, educatieve games en simulaties zinvol inzetten
Een ELO als leerplatform gebruiken
Informatievaardigheden en mediawijsheid
Digitaal, interactief leermateriaal ontwikkelen en arrangeren
Kennisdeling over ICT organiseren in teams en/of met collega’s

“Ik heb een aantal leuke tools gezien die ik zeker kan gebruiken in de les. Answergarden [link?] kan ik goed gebruiken om voorkennis te activeren en bij Stickymoose [link?] kan ik leerlingen indelen bij opdrachten! Twee voorbeelden gezien van hoe je YouTube kunt gebruiken in je les. Heel gaaf! Ik ben een stuk enthousiaster.”

Opbrengst

Wat levert Kleppen Dicht! op?

Lessen die aansluiten bij de leerling van vandaag
Meer uitdaging en werkplezier voor docenten
Verhoogde motivatie bij leerlingen
Verhoogde leerprestaties
Meer rendement uit de ICT investering

“Deze middagen zijn super nuttig! Graag meer ;-)”

Informatie

Inhoud van de cursus
1. Digitale Activerende Didactiek

a. Kennismaking met minstens twee activerende werkvormen.
b. Kennismaking met minstens twee digitale toepassingen.
c. Theoretische modellen en achtergronden: Activerende Directe Instructie, Volledige Instructie, Wie is actief model, TPACK.
d. Vertaling maken naar de eigen les door werkvormen te koppelen aan digitale toepassingen.

2. Digitaal Toetsen en Assessen

a. Analyse leermateriaal op beheersingsniveaus.
b. Instrumenten voor het diagnostisch, formatief en summatief toetsen van kennis.
c. Kennismaking met minstens twee digitale toepassingen voor formatief toetsen.
d. Theoretische modellen en achtergronden: OBIT, RTTI, Taxonomie van Bloom.
e. Instrumenten voor het beoordelen van cognitieve vaardigheden en algemene vaardigheden.
f. Opstellen van criteria voor (deel)vaardigheden en producten met Rubrics.
g. Kennismaking met digitale toepassingen voor het maken van Rubrics.
h. Werken met formulieren voor programma’s rond leerstrategie en attitude.
i. Peer feedback en peer assessment, instrumenten om dit tot stand te brengen/te faciliteren.
j. Theoretische modellen en achtergronden: OBIT, RTTI, Taxonomie van Bloom.

3. Samenwerkend leren

a. Sleutelbegrippen van samenwerkend leren (met ICT), analyse van verschillende mogelijkheden waarmee samenwerkend leren digitaal kan worden vormgegeven.
b. Samenwerkend leren.
c. Toepassingen voor online samenwerken.
d. Grote opdrachten en leerlingproducten.
e. Digital storytelling.

4. Gedifferentieerd onderwijs ontwerpen

a. Ontwerpen van gedifferentieerd (digitaal) onderwijs op basis van leerdoelen, beoordelende toetsing, leeractiviteiten, leermateriaal, begeleiding en evaluatie gekoppeld aan E­klassen.
b. Flipping the class.
c. Differentiëren op tempo, inhoud, niveau etc.
d. Blended Learning.
e. Meervoudige intelligentie.
f. Aandacht voor excellentie en hoogbegaafdheid.